Jesteś tutaj:   

2020

NUMER UCHWAŁY

DATA PODJĘCIA

TYTUŁ

OGŁOSZENIE W DZ. URZ. WOJ. WLKP.

STATUT

UWAGI

XIX/132/2020

13.02.2020r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy na rok 2020

 

 

Obowiązujący

 

XIX/133/2020

13.02.2020 r.

Uchwała w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opalenica na rok szkolny 2019/2020

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz. 1714, z dn. 20.02.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1714

Obowiązujący

 

 XIX/134/2020

 13.02.2020r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na okres jednego roku

 

 Obowiązujący

 

XIX/135/2020

13.02.2020 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opalenica, położonych w miejscowości Wojnowice przy ulicy Poznańskiej oraz udzielenia bonifikaty

 

Obowiązujący

 

XIX/136/2020

13.02.2020 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Wojnowice, Kozłowo, Urbanowo, Terespotockie i Niegolewo

 

Obowiązujący

 

XIX/137/2020

13.02.2020 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Łęczyce

 

Obowiązujący

Traci moc uchwała nr LXI/369/2018 z dnia 28 marca 2018 r. 

XIX/138/2020

13.02.2020 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Poznańskiej, ulicy Strumykowej i ulicy Zarzecze

 

Obowiązujący

 

XIX/139/2020

13.02.2020 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

 

Obowiązujący

Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

XIX/140/2020

13.02.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036

 

Obowiązujący

Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036 

XX/141/2020

21.02.2020 r.

Uchwała w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Opalenicy" panu Stanisławowi Jankowiakowi

 

 Obowiązujący

 

XXI/142/2020

05.03.2020 r.

Uchwała w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opalenica”

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz. 2481, z dn. 16.03.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2481

 Obowiązujący

Traci moc uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 21 marca 2019 r. 

XXI/143/2020

05.03.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opalenica

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz. 2482, z dn.16.03.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2482

 Obowiązujący

Zmiana uchwały Nr LXVII/407/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 22 sierpnia 2018 r. 

XXI/144/2020

05.03.2020 r.

Uchwała w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Tomyślu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu

 

Obowiązujący

 

XXI/145/2020

05.03.2020 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

 

Obowiązujący

Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020 

XXI/146/2020

05.03.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036

 

Obowiązujący

Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036 

XXII/147/2020

17.04.2020 r.

Uchwała w sprawie warunków zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka, opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w Opalenicy

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz. 3577, z dn.23.04.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3577

Obowiązujący

Zmieniona uchwałą nr  XXIV/152/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 3 czerwca 2020 r.

XXII/148/2020

17.04.2020 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

 

Obowiązujący

Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020 

XXII/149/2020

17.04.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036

 

Obowiązujący

Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036 

XXIII/150/2020

12.05.2020 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

 

Obowiązujący 

Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020 

XXIII/151/2020

12.05.2020 r.

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036

 

Obowiązujący 

Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036 

XXIV/152/2020

03.06.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie warunków zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka, opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w Opalenicy

Dz. Urz. Woj. Wlp. 2020

poz. 4919, z dn. 12.06.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4919 

 Obowiązujący

 

XXIV/153/2020

03.06.2020 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łęczyce w gminie Opalenica

 

Obowiązujący

 

XXIV/154/2020

03.06.2020 r.

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Opalenica, jej jednostkom podległym oraz samorządowym instytucjom kultury, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz.4920, z dn. 12.06.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4920

Obowiązujący

Traci moc uchwała Nr LXIX/412/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 13 września 2018 r.

XXIV/155/2020

03.06.2020 r.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

 

Obowiązujący 

Zmieniona uchwałą Nr XXVII/167/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 lipca 2020 r.

XXIV/156/2020

03.06.2020 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

 

Obowiązujący 

Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020 

XXIV/157/2020

03.06.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036

 

Obowiązujący 

Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036 

XXV/158/2020

23.06.2020 r.

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opalenicy wotum zaufania.

  Obowiązujący  

XXV/159/2020

23.06.2020 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2019 rok.

   Obowiązujący  

XXV/160/2020

23.06.2020 r.

Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opalenicy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

  Obowiązujący  

XXV/161/2020

23.06.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Progamu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2020.

  Obowiązujący  

XXV/162/2020

23.06.2020 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci miasta Opalenica w rejonie Osiedla Centrum i ul. Henryka Sienkiewicza.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz.5466, z dn. 02.06.2020 r.

 http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5466

Obowiązujący

 

XXV/163/2020

23.06.2020 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sprządzenia miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci miejscowości Wojnowice w gminie Opalenica.

  Obowiązujący  

XXV/164/2020

23.06.2020 r. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.   Obowiązujący Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020 

XXV/165/2020

23.06.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036.   Obowiązujący Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036

XXVI/166/2020

02.07.2020 r. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.   Obowiązujący Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

XXVII/167/2020

23.07.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.   Obowiązujący Zmiana uchwały Nr XXIV/155/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

XXVII/168/2020

23.07.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.   Obowiązujący Zmiana uchwały Nr LXII/378/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
  .07.2020 r. Uchwala w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.   Obowiązujący Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

XXVII/170/2020

23.07.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036.   Obowiązujący Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036